logo

Informacje

Opisy urz�dze� pomiarowych

Opisujemy rodzaje urz�dze� do pomiaru w�a�ciwo�ci fizycznych oraz chemicznych. Mo�na w skr�cie poczyta� do czego poszczeg�lny sprz�t jest wykorzystywany i co mo�na za jego pomoc� zmierzy�. W skr�cie, urz�dzenia pomiarowe w pigu�ce.
Korzystamy g��wnie z opis�w zawartych na Wikipedii.
Szersze informacje, artyku�y i opracowania na zak�adce Warto wiedzie�