logo

Solakryl

Torfbud

Solakryl SW ASM-10

    Solakryl ASM-10 to cztero-składnikowy preparat do iniekcji ciśnieniowej preparat do iniekcji przeznaczony, należy do cementów organicznych i stanowi wodny roztwór monomerów akrylowych oraz składników inicjująco-sieciujących. W określonym czasie /od 2 min. do 24 h/, który można regulować w szerokim zakresie przez dobór inicjatorów, roztwór Solakryl-u zestala się na sztywny żel. Może być iniekowany za pomocą pomp jednokomorowych jak i wielokomorowych. W ten sposób puste przestrzenie w górotworze są uszczelniane przy pomocy elastycznego żelu, który wiąże razem cząstki gruntu z materiałami konstrukcji nośnej. Zapobiega to przejściu wody, powoduje wzrost wytrzymałości gruntu, likwiduje erozję i niszczenie czynnikami chemicznymi materiałów budowlanych. Domieszka uszczelniająca typu Solakryl zmniejsza nasiąkliwość betonu poprzez hydrofobizację systemu kapilar.

Charakterystyka ogólna
Solakryl środek przeznaczony dla wzmacniania i uszczelniania gruntów metodą iniekcji ciśnieniowej. Jest to przeźroczysta ciecz, o żółtawym zabarwieniu, praktycznie bez zapachu, pozbawiona lotnych, palnych i toksycznych substancji. Charakteryzuje się niską lepkością zbliżoną do lepkości wody, dzięki czemu wykazuje doskonałą zdolność penetracji wszelkiego typu gruntów i formacji skalnych, przez które przesącza się woda, nawet w przypadku bardzo drobnego ich uziarnienia.

Własności fizyko-chemiczne Kopolimer Solakrylu ASM-10 nie rozpuszcza się w wodzie, alkoholach, benzynie, nafcie, olejach i węglowodorach aromatycznych. Jest substancją niepalną i nielotną. Ogrzany do temperatury 100ºC traci stopniowo wodę. Krzepnie po oziębieniu do ok. 0ºC odzyskując po rozmrożeniu swoje pierwotne własności.

Zawartość substancji stałej % wag: 11
Gęstość w 20º C g/cm³: 1,01 – 1,15
Lepkość 20º C mPas : 1,8 - 2
PH 4 - 7
Temperatura krzepnięcia º C ok. 0
Stabilność Miesiące min. 3

Wymagania odbiorowe dotyczące w/w produktu mogą zawierać inne parametry jakościowe od podanych w niniejszym dokumencie po uprzednim ich uzgodnieniu w umowach indywidualnych.

Zastosowanie      Solakryl ASM-10 nadaje się do zestalania słabych ziarnistych gruntów w czasie budowy tuneli i wykopów ziemnych, przy wznoszeniu różnych typów wałów i grobli. Szczególną jego własnością jest możliwość użycia go do iniekcji ciśnieniowej przy konstrukcjach betonowych w przypadku wystąpień rys skurczowych oraz przerw technologicznych. Stosuje się go także do odcinania dopływu wód gruntowych, do odwiertów naftowych, fundamentów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, szybów kopalnianych, złącz kanałów ściekowych, stabilizacji i wzmacniania gruntów(wysypisk odpadów przemysłowych, komunalnych).

Własności
- zdolność zwiększania objętości pod wpływem wody i roztworów soli.
- całkowity brak toksyczności i palności, duża elastyczność oraz odporność na starzenie.
- żywotność w środowisku wody zasolonej wg rozeznania literaturowego wynosi minimum 20 lat.
- w okresie stosowania „Solakryl-u” przez nasz zakład od 1986 r. potwierdza się jego stabilność.
- zastosowanie wypełniaczy mineralnych zwiększa wytrzymałość mechaniczną od 2 do 35 MPa.
- solakryl może być modyfikowany bentonitem, cementem, gipsem, solą kuchenną, chlorkiem wapnia, piaskiem, krzemionką koloidalną.
- w obiektach użytkowanych i nowopowstałych „Solakryl” izoluje fundamenty, ściany i stropy pod powierzchnią gruntu przed przenikaniem wodnym i zawilgoceniem.
- stosowany w zaprawach budowlanych przyśpiesza proces wiązania i twardnienia mas, likwiduje niszczące działanie czynników chemicznych.
- z punktu widzenia ochrony środowiska „Solakryl” zalecany jest do tworzenia przepon ekologicznych dla gruntów i materiałów budowlanych typu beton, zapraw cementowo-wapiennych.
- betony wysokowartościowe modyfikowane Solakrylem zwiększają jego urabialność, szczelność, trwałość, odporność na agresję chemiczną.
- ponadto może być stosowany do osuszania i zabezpieczania przed napływem wód gruntowych i powierzchniowych do tuneli kablowych, złączy kanałów ściekowych.


Do pobrania proponujemy dość już archiwalny sposób w jaki przeprowadzane są iniekcje ciśnieniowe.